Menu

Huisreglement

Welkom in onze praktijk! Om te zorgen dat onze hulp optimaal tot zijn recht komt voor u en voor een goede gang van zaken, zijn er huisregels opgezet.

1. Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus, training en/of activiteit.

2. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

3. Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.

4. Het is niet toegestaan om etenswaren te nuttigen in de wachtkamer of één van de behandelkamers.

5. U kunt een afspraak maken zonder verwijzing van uw huisarts (directe toegankelijkheid fysiotherapie). Er zal dan eerst middels een “screening” gekeken worden of u in aanmerking komt voor nader onderzoek en behandeling. Indien dit niet het geval is wordt u verwezen naar uw huisarts. Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden met een verwijzing van uw verwijzer.

6. Bij de eerste afspraak met een zorgverlener moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs Identiteitskaart of Vreemdelingendocument. Zo weet uw zorgverlener zeker dat u degene bent die hoort bij het BSN-nummer en de andere gegevens in zijn administratie. Bij de volgende afspraken kan uw zorgverlener opnieuw om uw legitimatie vragen.

7. U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt. Dit kunt u doen bij uw zorgverzekeraar. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie en de daaronder vallende behandelingen. De praktijk heeft afspraken met de alle Nederlandse zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar de behandeling (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst in de wachtkamer raadplegen.

8. Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de balie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.

9. Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u zich dan graag aan de balie.

10. Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.

11. Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders is de praktijk genoodzaakt 100 % van de behandeling bij u persoonlijk in rekening te brengen. Dit is een afspraak die gemaakt is met uw zorgverzekeraar. Voor afspraken op maandag geldt dat de afspraak maandag telefonisch vóór 9 uur afgezegd moet zijn, of u kunt dit al eerder per e-mail doorgeven op info@fysiotherapiedetol.nl

12. U wordt verzocht, vanuit hygiënisch oogpunt, bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen. Ook is het gewenst sportkleding en schone sportschoenen te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal. Bij het gebruik van de fitness apparatuur is het dragen van sportschoenen verplicht.

13. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

14. De praktijk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers. We willen u daarom erop er op attenderen geen waardevolle spullen achter te laten in de wachtkamer en kleedruimte!

15. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

16. Alle fysiotherapeuten die werken in de praktijk Fysiotherapie Centrum “De Tol” zijn geregistreerd in het Big-register en in het Centraal Kwaliteits Register. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen, zoals o.a. manuele therapie, sportfysiotherapie en oedeemtherapie.

17. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover vindt u in de wachtkamer.

18. De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF. Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

19. Waarneming 

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega's binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie-, of ziekteverzuim. Indien noodzakelijk wordt er hiervoor een medewerker aangetrokken.

20. Stagiaires 

Onze praktijk biedt studenten van de opleiding Fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. De stagiaire wordt door ons begeleid tijdens het onderzoeken en behandelen van patiënten. 

21. De praktijk is van maandag t/m zaterdag te bereiken. 

 In Goes onder de telefoonnummer 0113-250097 en mobiel op nummer 06-52381963. In Hoek onder telefoonnummer 0115-448145 en mobiel op nummer 06-52381963.De openingstijden van de praktijk zijn van maandag – vrijdag van 7.00 – 20:00 uur en op zaterdag van 7.00-12.00 uur. Behandelingen buiten deze tijden zijn mogelijk in overleg. 

22. U kunt ons 24 uur per dag via de e-mail bereiken op het mailadres info@fysiotherapiedetol.nl en op de pagina “Contact” via onze website www.fysiotherapiedetol.nl.

23. De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat cliënten binnen 24 uur geholpen kunnen worden. Wilt u echter bij één bepaalde therapeut, dan kan het zijn dat u wat langer moet wachten, maar in ieder geval binnen 2 dagen.

24. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de fysiotherapeuten of, indien aanwezig, de receptioniste/secretaresse.

25. Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden?

 Vriendelijke groeten,

 Team Fysiotherapie Centrum “De Tol”


BETALINGSVOORWAARDEN

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u persoonlijk in rekening worden gebracht. Deze afspraak is tot stand gekomen in overleg met uw zorgverzekeraar.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal er een herinnering worden gestuurd. Indien na een tweede herinnering de betaling niet plaatsgevonden heeft binnen de gestelde termijn staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Contactgegevens Goes

's-Gravenpolderseweg 4 G
4462 CG Goes
T. 0113-25 00 97
M. 06-52381963

info@fysiotherapiedetol.nl